Клиенттерге арналған ұсыныс

Жүктеу

Қоғамдық жүк тасымалдауға

арналған ұсыныс туралы келісім

(Тұтынушылық келісім шарты)

Алматы қаласы           «   » _________ 20__жыл

 

1. Жалпы ережелер

 1.1. Ашық офертаның немесе қағаздағы мәтінді мұқият оқып шығыңыз және егер сіз ұсыныстың немесе қағаздағы кез келген тармақпен келіспесеңіз, Тауарды сатып алудан немесе Тасымалдаушы ұсынатын Қызметтерді пайдаланудан бас тартуға шақырылады.

  1.2. Егер шарт қағаз түрінде ресімделмеген болса, онда Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі – Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі) 395-бабына сәйкес бұл құжат ашық оферта болып табылады және төменде көрсетілген шарттар қабылданған жағдайда, осы ұсынысты қабылдаған жеке және заңды тұлға Тасымалдаушының төлем қызметтерін осы Шарттың талаптарына сәйкес жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 396-бабының 3-тармағына сәйкес Тапсырыс берушінің қызметтерге ақы төлеуі және тауарлық көлік жүкқұжаты өтініміндегі қолы оферта акцепті болып табылады, бұл оферта баяндалған талаптарда шарт жасасуға тең деп есептеледі.

  1.3. Осы ұсыныста және қағаз жеткізгіште, егер контекст басқаша талап етпесе, келесі терминдердің келесі мағыналары мынадай болады:

«Қағаздағы келісім» – Шарт (бұдан әрі – Шарт) іс-әрекеттерді орындау туралы келісім болып табылады. Басқаша айтқанда, келісімшарт әрқашан ұсынысты жіберуді және оны кейіннен Тапсырыс берушінің қабылдауын қамтиды.

"Оферта" - Сатушының Шартта қамтылған, оның барлық қосымшаларын қоса алғанда, қолданыстағы талаптарда онымен сатып алу-сату шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасу туралы кез келген жеке/заңды тұлғаға бағытталған жария ұсынысы.

«Тасымалдаушы» – осы Шартта көзделген шарттарда және Тасымалдаушының www.abktrans.kz ресми сайтында жүктерді тасымалдауды жүзеге асыратын «ABKTRANS.KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясы.

«Жүк алушы» - тауарды қабылдаудың соңғы нүктесінде тауарды алуға уәкілетті жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі. Тұтынушы мен Алушы бір тұлға ретінде әрекет ете алады.

"Жүкті жөнелтуші" - жүкті қабылдау орнында жүкті жөнелтуге уәкілетті жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі. Тапсырыс беруші мен Жіберуші бір тұлға ретінде әрекет ете алады.

«Тапсырыс беруші» - Тасымалдаушымен жүктерді тасымалдауға Шарт жасасқан жеке немесе заңды тұлға.

«Қабылдау» – Тапсырыс берушінің Шарт талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы.

«Жүк» - Тапсырыс берушінің өтінішінде көрсетілген, тасымалданатын тауарлар, киім-кешек, жабдықтар және басқа да құндылықтар.

«Өтініш» – Тасымалдаушыға жүктерді тасымалдау бойынша тапсырма беретін, жүктер мен басқа да құндылықтардың тізбесі көрсетілген құжат.

«Веб-сайт» – Интернетте www.abktrans.kz мекенжайы бойынша қолжетімді Тасымалдаушының электрондық құжаттарының (файлдарының) жиынтығы.

«ТКЖ» – Тауарлық көлік жүкқұжаты – тауарлық-материалдық құндылықтардың қозғалысын және оларды көлікпен тасымалдау төлемдерін есепке алуға арналған жүкке ілеспе құжат.

 

1.4 Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "ABKTRANS.KZ". директор Керімов Айдар Байділдайұлы атынан Жарғы негізінде әрекет ететін, бұдан әрі "тасымалдаушы" деп аталатын, бір жағынан,  ___________________ атынан ________________________ бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын __________ төмендегі шарттқа негізделіп, келісімге келдік:

 

2. Шарттың мәні

 2.1. Осы Шарт бойынша тасымалдаушы өзіне Тапсырысшы ұсынған жүкті межелі пунктке темір жол және/немесе автомобиль көлігімен жеткізуге және оны алушыға беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарымен жүкті тасымалдау жөніндегі қызметтерді жүргізуге міндеттенеді.

2.2. Осы Шарт және оған барлық қосымшалар тасымалдаушының ресми құжаттары және Офертаның ажырамас бөлігі болып табылады.

 

3. Тапсырысты Орналастыру

 3.1. Жүкті тасымалдауға өтінімді Тапсырыс беруші тасымалдаушының интернет - сайты арқылы жүзеге асырады www.abktrans.kz

 3.2. Өтінімді тасымалдаушының интернет-сайтында тіркеу (орналастыру) кезінде Тапсырыс беруші өзі туралы тіркеу ақпаратын беруге міндеттенеді.

 3.3. Тапсырыс берушінің осы Шарттың талаптарын қабылдауы Тапсырыс берушінің интернет-сайттағы тіркеу нысанына тиісті деректерді енгізу арқылы жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші өзі туралы тіркеу ақпаратын редакциялауға құқылы. Тасымалдаушы тапсырыс берушінің тіркеу деректерін, сондай-ақ Тапсырыс берушінің жеке деректеріне қатысты өзге де ақпаратты өтінімді орындауға қатысы жоқ тұлғаларға хабарламауға міндеттенеді. Өтінімді бекіткеннен кейін Тапсырыс беруші тауарды жеткізу үшін қажетті ақпаратты ұсынады.

 3.4. Тапсырыс беруші өтінімді орналастыру кезінде берілген ақпараттың мазмұны мен дұрыстығына жауапты болады.

 3.5. Сайтта ұсынылған барлық ақпараттық материалдар www.abktrans.kz, жүк тасымалдау шарттары мен құнына қатысты материалдан басқа анықтамалық сипатта болады. Тапсырыс берушіде жүктерді тасымалдауға және көрсетілетін қызметтердің құнына қатысты мәселелер туындаған жағдайда, өтінімді орналастырмас бұрын ол тасымалдаушының мамандарына кеңес алу немесе Тапсырыс берушінің электрондық пошта мекенжайына сұрау жіберу қажет.

 

4.Өтінімді орындау мерзімі (жүкті жеткізу)

 4.1. Өтінімді орындау мерзімі жөнелту пункті мен жүкті алудың соңғы пункті арасындағы қашықтыққа байланысты.

 4.2. Өтінімді орындау мерзімі 4.1-тармақта көрсетілген мән-жайларға байланысты Тапсырыс берушімен жеке келісілуі мүмкін. осы Шарттың

 4.3. Тасымалдаушы өтінімді орындау үшін басқа өтінімдер болған және материалдық ресурстар болмаған кезде өтінімнің күшін жою құқығын өзіне қалдырады, бұл туралы тасымалдаушы тапсырыс берушіге өтінім түскен сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде хабарлауға міндеттенеді.

 4.4. Өтінім жүктің Тапсырыс берушіге (не Тапсырыс берушінің алушысына) берілген сәтінен бастап орындалды деп есептеледі. Тауар-көлік жүкқұжатына қол қоя отырып, Тапсырыс беруші өтінімнің орындалғанын растайды.

 4.5. Тапсырыс беруші жүктің құрамы, жүкті жеткізу пункті және алушылардың байланыс деректері туралы дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, тасымалдаушы өтінімді тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді.

 

5. Құны және төлем тәртібі

 5.1. Жеткізу, тиеу және түсіру бойынша қызметтердің құны (төлем мөлшері) тасымалдаушы өзінің интернет сайтында белгілеген бағалар бойынша белгіленеді.

5.2. Жүкті тасымалдау құны 30 теңгені құрайды, оның ішінде жүктің 1(бір) килограмы үшін ҚҚС, көлемді жүк 1 (бір) текше метр үшін 300 (үш жүз) килограмм есебінен есептеледі.

 5.3. Шарт сомасы жүк жөнелтушіге берілген көлік жүкқұжаттары негізінде қалыптастырылады.

 5.4. "Есіктен" жүкті беру және оны "есікке дейін" жеткізу жөніндегі қызметтер қосымша болып табылады және олардың құны тасымалдаушы мен Тапсырыс беруші не олардың өкілдері арасында бөлек келісіледі.

 5.5. Түпкілікті межелі пунктте жүк тасымалдаушының кінәсінен 24 сағаттан артық тұрып қалған жағдайда, тасымалдаушының жүкті сақтау бойынша шеккен шығыстарын Тапсырыс беруші жеке төлейді және жүкті тасымалдау құнына кірмейді.

 5.6. Төлем тауарлық көлік жүкқұжатын толтырған кезде жеке тұлғаларға және заңды тұлғаларға тасымалдаушы қойған шот негізінде шот берілген күннен бастап 3 банктік күннен кешіктірмей тасымалдаушының есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен жүргізіледі.

 5.7. Жүкті тасымалдау қызметтерінің құны сайтта көрсетіледі www.abktrans.kz Тапсырыс беруші таңдаған позицияларға байланысты осы Шартқа оның ажырамас бөлігі болып табылатын тауарлық көлік жүкқұжаты ресімделеді.

 Позициялар бойынша көрсетілетін қызметтердің құны өзгерген жағдайда тасымалдаушы қысқа мерзімде Тапсырыс берушіні осындай өзгеріс туралы хабардар етуге міндеттенеді. Тапсырыс беруші өтінімді растауға не оның күшін жоюға құқылы. Тапсырыс берушімен байланыс болмаған жағдайда өтінім орналастырылған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жойылды деп есептеледі.

5.8. Жүкті сақтандыру құны сақтандыру компаниясының шарттарымен анықталады "AMANAT "сақтандыру компаниясы" Акционерлік қоғамы, байланыс телефондары: 87083460766 Саламат, 87052890545 Аслан және Сақтанушы ұсынған "Тапсырыс беруші" деп аталатын жүкті сақтандыруға арналған өтініш және жүктің нақты құнын растайтын ілеспе құжаттар негізінде (инвойс, жүкқұжаттар және т. б.)

 

6. Жүкті жеткізу шарттары

 6.1. Тапсырыс беруші тауарлық көлік жүкқұжатында көрсеткен орын осы Шарт бойынша межелі пункт болып табылады.

6.2. Өкілеттіктері жеке куәлікпен, жүкті алуға сенімхатпен немесе кепілдік хатпен расталуы тиіс алушы жүкті алуға уәкілетті болып табылады.

6.3. Жүкті тасымалдаушыға беру орны Тапсырыс беруші тауарлық көлік жүкқұжатында көрсеткен орын болып табылады.

 

6.4. Жеткізудің негізгі шарттары:

6.4.1. Шарттар. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясының қызметтеріне тапсырыс беру "АВКTRANS.KZ" (бұдан әрі-Компания) жария оферта шарттарына не қағаз тасығышта қол қоя отырып, оларды орындау бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып және Тапсырыс беруші (клиент/жөнелтуші/алушы) ретінде әрекет ете отырып, сіз өзіңіздің құқық қабілеттілігіңізді, сондай-ақ жөнелту кезінде компаниямен қарым-қатынастағы өкілдік өкілеттіктеріңізді растайсыз. Жөнелтушіні алу, сондай-ақ сайтта орналастырылған көлік қызметтерін көрсетудің барлық шарттарымен және олардың құнымен танысу және келісу www.abktrans.kz.

6.4.2. Тіркеме сипаты. Компания жөнелтілімдерді ішкі тексерусіз қабылдайды. Егер жөнелтілімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тыйым салынған салымдар (қару, оқ-дәрілер, жарылғыш заттар, радиоактивті, психотроптық, есірткі заттары және басқа жөнелтушілерге немесе қызметкерлерге зиян келтіруі мүмкін заттар, сондай-ақ өзге де тыйым салынған салымдар) болған жағдайда немесе жөнелтілімді жеткізу міндетті шарттарды сақтауды талап еткен жағдайда жөнелтілім жеткізуге ұсынылмайды.

6.4.3. Қаптама. Жеткізуге тапсырылатын жөнелтілімнің қаптамасында зақымдану (тамшылау, ойық және т.б.) іздері болмауы тиіс. Жөнелтілімдер олардың толық сақталуын қамтамасыз ететін мемлекеттік стандарттарға немесе техникалық шарттарға сәйкес келетін жарамды қаптамада, ыдыста көрсетілуі тиіс. Жөнелтімнің қаптамасы салымның сипатына, жеткізу шарттарына, жолдың ұзақтығына сәйкес келуі, ішкі орын ауыстыруды болдырмауы, орауыштың, қабықтың, мөрлердің, пломбалардың, таңғыштардың, таспалардың тұтастығын бұзбай салымға қол жеткізу мүмкіндігін және Орындаушының қызметкерлеріне қандай да бір зиян келтірудің басқа жөнелтілімдерінің бүлінуін болдырмауы тиіс. Жеткізу және тиеу - түсіру жұмыстары кезінде ерекше өтінішті талап ететін жөнелтімді тапсырған кезде тапсырыс беруші (жөнелтуші) барлық жөнелту орындарына "жоғарғы", "шыны", "Абайлаңыз", "орауға болмайды" деген арнайы таңбалауды, сынғыш, шыны, пластик, керамикалық және сол сияқты салымдары бар жөнелтілімдерді ағаш жәшіктерде немесе ағаш жәшіктерде тасымалдауға "шыны" деген таңбалаумен ұсынуға тиіс.

6.4.4. Жеткізу. Атына жеткізілетін тұлғалардың жөнелтілімдері алушының қабылдау бөлмесіне, кеңсесіне не басқа бөлімшесіне тапсырылады. Жүкқұжатта немесе тізілімде алушының кез келген жауапты қызметкері қол қоя алады. Бұл ретте алушының мөртаңбасын немесе мөрін қою міндетті емес. Жеке тұлғалардың атына жөнелтілімдер алушыға не көрсетілген мекенжай бойынша орналасқан алушының өкіліне беріледі.

6.4.5. Тарифтеу. Тарифтеу компанияның сайтында орналастырылған стандартты тарифтер бойынша немесе Тараптар жасаған Шартқа сәйкес тарифтер бойынша (компанияның сайтында немесе қағаз жеткізгіштерде жария оферта) жүзеге асырылады.

6.4.6. Жауапкершілік. Тапсырыс беруші мен компанияның жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және шарттық қатынастармен реттеледі. Тасымалдаушы тек клиент алдында жауап береді. Тасымалдаушы жанама шығындарды немесе жоғалған пайданы өтемейді және жауап бермейді. Сыртқы қаптаманың тұтастығы жағдайында. Тасымалдаушы тауар салымының зақымдануы үшін жауап бермейді, салымның сапасы, саны, сипаты жөнелтушіге жүктеледі. Егер жөнелтілім қабылданған сәтте жүкқұжатта жүктің жоғалғаны, бүлінгені туралы белгі жасалған немесе компания өкілінің қатысуымен акт жасалған жағдайда шағымдар қарауға қабылданады.

6.4.7. Осы шарттармен таныса отырып, тасымалдаушымен шарттарға қол қоя отырып, Тапсырыс берушіге хабарланады және осы шарттар шарттық міндеттемелердің ажырамас бөлігі болып табылатындығына, орындау үшін міндетті екендігіне және дау туындаған кезде және оның сот органдарында шешілуі заңды күшіне ие екендігіне келіседі.

6.5. Тауар көлік жүкқұжатын толтыру кезінде деректердің дұрыстығы үшін Тапсырыс беруші жауапты болады, өкілеттіктер жүк жөнелтушіге жүктеледі.

6.6. Жүктің көлемі мен салмағын жүк жөнелту пунктінде (қоймасында) тікелей тауарлық көлік жүкқұжатында белгісі бар тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен таразылар мен өзге де өлшеу құралдарын қолдана отырып тасымалдаушы айқындайды.

6.7. Егер жүктің қаптамасы белгіленген талаптарға сәйкес келмесе және Тапсырыс беруші қосымша қаптамадан бас тартса, тасымалдаушы тауарлық көлік жүкқұжатына тиісті жазба жасайды.

 

7. Тараптардың жауапкершілігі

 7.1. Екінші тараптың шарт бойынша міндеттемелерді орындамауы немесе тиісінше орындамауы нәтижесінде бұзылған мүліктік мүдделері немесе іскерлік беделі осы шарттың тарапы өзіне келтірілген залалдардың толық өтелуін талап етуге құқылы, олар құқығы бұзылған, өз құқықтары мен мүдделерін қалпына келтіру үшін жасаған немесе жүргізетін шығыстар деп түсініледі; жоғалту, бүліну немесе мүліктің зақымдануы (әрекеттелген зиян).

7.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе оларды тиісінше орындамаған осы шарт тараптарының кез келгені кінәсі (ниеті немесе абайсыздығы) болған кезде аталған үшін жауапты болады.

7.3. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін кінәнің жоқтығын міндеттемелерді бұзған тарап дәлелдейді.

7.4. Тасымалдаушы жауапты:

- жүкті сақтандыру болмаған кезде тасымалдаушының кінәсінен жүкті бүлдіру, жоғалту және ұрлау Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша тасымалдау қызметтері құнының екі еселенген мөлшерінде залалды өтейді;

- түпкілікті межелі пунктте жүкті қабылдау процесінде анықталған кемшілік және мұндай кемшілікті растау Тапсырыс беруші мен тасымалдаушы жүкті алған кезде жасаған акт болып табылады. Бұл ретте, қаптаманың тұтастығын сақтай отырып, ыдыстың ішінде жетіспеушілік анықталған жағдайда, Тапсырыс берушінің талаптары қабылданбайды.

7.5. Тапсырыс беруші жауапты:

- осы Шарт бойынша төлемнің кешігуі және әрбір күнтізбелік кешіктірілген күн үшін тасымалдаушыға төленбеген соманың 5% мөлшерінде өсімпұл төлейді;

- тауарлық көлік жүкқұжатында тағайындалған пункті туралы дұрыс емес ақпарат және жүкті алушы туралы деректерге жауапты;

- қаптаманың және таңбалаудың сапасы үшін, сондай-ақ сапасыз қаптаманың салдары болып табылатын жүктің кез келген бүлінуінен немесе зақымдануынан болған залалдарды өтеу үшін жауапты;

7.6. Тапсырыс беруші жіберілетін жүкті тасымалдаушының өкілдері арқылы сақтандыруға құқылы. Жүкті сақтандыруға келіскен жағдайда Тапсырыс берушіге тасымалдаушының ресми сақтандыру серіктесі "AMANAT "сақтандыру компаниясы" акционерлік қоғамы болып табылатындығы, Байланыс телефондары: 87083460766 Саламат, 87052890545 Аслан және осы Шартқа қол қоя отырып, Тапсырыс беруші сақтандыру компаниясының шарттарында көрсетілген сақтандыру компаниясы арқылы жүкті сақтандыруға келіседі.

7.7. Тапсырыс берушіде жүкті сақтандыру шарты болмаған жағдайда тасымалдаушы жүктің тұтастығы мен сақталуына жауапты болмайды, бірақ осы Шарттың 7.4-тармағына сілтеме жасайды.

 

 

8. Еңсерілмейтін күштің әрекеті.

 8.1. Егер мұндай орындамау мән-жайлардың: әскери іс-қимылдардың, дүлей зілзалалардың, ереуілдердің, жаппай тәртіпсіздіктердің, локауттардың, блокадалардың, мемлекеттік органдардың тыйым салу немесе шектеу шараларының, үшінші тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттерінің, оның ішінде тасымалданатын жүкті, құбылыстарды ұрлау мен өртеудің еңсерілмейтін күшінің әсерінен туындаса, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады. Табиғи және стихиялық сипаттағы (су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, боран, қар көшкіні, көктайғақ және т. б.), теміржол және жол-көлік оқиғалары, еңсерілмейтін күш әрекеттері. Міндеттемені орындау мерзімі осындай мән-жайлардың қолданылу уақытына ұзартылады. Егер осы мән-жайлардың қолданылуы 30 тәуліктен астам уақытқа созылған жағдайда, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді кейіннен орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың ықтимал шығындарды өтеуге құқылы болмайды.

8.2. Еңсерілмейтін күштің күшіне байланысты міндеттемені тиісінше орындау мүмкіндігі туындаған Тарап осындай мән-жайлар туындаған кезден бастап екі тәулік ішінде екінші Тарапқа олардың басталғаны туралы хабарлауға міндетті.

 

9. Басқа шарттар

 9.1. Тапсырыс беруші осы жария оферта шартының міндетті талаптарымен, іс қазағ түрінде де келіседі.

9.2. Осы жария оферта шартының талаптарына, қағаз нұсқасындағы түрінде Тасымалдаушының осы шарттың талаптарымен келіспейтінін білдіретін тұлғаларға өтінімді орналастырудан бас тартуға құқығы бар.

9.3. Тасымалдаушы осы шартқа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады, осыған байланысты Тапсырыс беруші интернет-сайттағы өзгерістерді үнемі қадағалап отыруға міндеттенеді www.abktrans.kz

9.4. Даулар туындаған жағдайда, екі жақ тараптары оларды келіссөздер арқылы реттеуге әрекет жасаулары тиіс.

9.5. Дау келіссөздер жолымен реттелмеген жағдайда, өз талаптарын мәлімдейтін Тарап дауды екінші Тарапқа қарау мерзімі оны алған сәттен бастап 15 (он бес) күнді құрайтын жазбаша талап жіберу жолымен оны реттеудің наразылық тәртібін сақтауға міндетті.

9.6. Осы шарт аясында қолданылатын құқық, Қазақстан Республикасының құқығы болып табылады. Тараптар келісімге қол жеткізбеген кезде дау сот органдарының қарауына беріледі.

9.7. Осы Шартта көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелерін басшылыққа алады.

9.8. Тараптардың әрқайсысы осы шарттың қолданылу аясына қатысты мәселелер бойынша реттелмеген келіспеушіліктер болмаған жағдайда, бұл туралы екінші тарапқа болжамды бұзылу күнінен 30 күн бұрын алдын ала жазбаша хабарлай отырып, осы шартты бұзуға құқылы. Мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда шарт тараптары, ол бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

9.9. Осы шарт жасалған күннен бастап күшіне енеді және ұзарту құқығымен бір жыл, ал көрсетілген қызметтерге ақы төлеу бөлігінде - тараптар шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады.

 

 

10. Деректемелер:

 

"Тасымалдаушы":

 Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

«ABKTRANS.KZ»

 

Заңды мекен жайы: Алматы қ., Түрксіб ауданы,

Красногвардейский трактісі, 297.

 

БИН: 181140030181

ИИК: KZ868562203105693216

Банк: АГФ АО «БанкЦентрКредит»

БИК: KCJBKZKX

 

Тел: +7 702 875 45 08

office@abktrans.kz

 

"Тапсырыс беруші":

______________________

 

 

 

АНИМЭЙТ v.3.5

Перевозка сборного груза Актау-Алматы, Алматы-Атырау

Всё права защищены. © 2024

WWW.ABKTRANS.KZ

На главную

Наши цены

Оферта

Контакты

Разработка

сайта